Piny cyfrowe - Podstawy języka Arduino

Jak sterować urządzeniami

Do sterowania urządzeniami w Arduino UNO masz 13 pinów cyfrowych.
Gdyby zabrakło ci pinów cyfrowych masz też do dyspozycji 6 dodatkowych na dole po prawej. Ich numery zaczynają się od A0 do A5.

Oznaczenia pinów cyfrowych w Arduino UNO

pinMode - przygotowanie pinu

pinMode(numer_pinu, sposób_działania);

pinMode [ang. sposób działania pinu] - ustawia czy pin będzie wejściem czy wyjściem.

Argumenty:

Przykład użycia:

pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT_PULLUP);

digitalWrite - zapis do pinu

digitalWrite(numer_pinu, wartość_wyjścia);

digitalWrite [ang. zapisz do pinu cyfrowego] - ustawia wyjście pinu cyfrowego.

Argumenty

Przykład użycia

digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, HIGH);

digitalRead - odczyt z pinu

wartość_wejścia = digitalRead(numer_pinu);

digitalRead [ang. odczytaj z pinu cyfrowego] - odczytuje wartość wejścia pinu cyfrowego.

Argumenty

Wartość zwracana

Przykład użycia

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(5, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
 byte value = digitalRead(5);
 Serial.print(F("Wejscie cyfrowe 5 ma wartosc: "));
 if (value == LOW) {
  Serial.println(F("LOW"));
 }

 else {
  Serial.println(F("HIGH"));
 }

 delay(500);
}

Program odczytuje poziom pinu cyfrowego 5. Zapisuje do zmiennej "value" i wysyła ustawienie poziomu do komputera. Na komputerze możesz to odczytać za pomocą Monitora portu szeregowego w Arduino IDE.

W ramach testów możesz podłączać pin 5 do GND i podglądać jak się zmienia jego poziom. Niepodłączony pin ma domyślnie wartość HIGH, dzięki ustawieniu INPUT_PULLUP.