Wstęp

TLC5940 to układ scalony zawierający 16 wyjść PWM. Generator PWM układu ma rozdzielczość 12 bitów czyli 4096 stopni wypełnienia. Jedną z głównych zalet tego chipu jest możliwość podłączenia do jego wyjść bezpośrednio diod LED (bez rezystorów). Jego wyjścia mogą wytrzymać do 120 mA obciążenia.

Wyprowadzenia układu TLC5940

OUT0..OUT15 – 16 wyjść PWM generatorów układu. Wyjścia są typu “otwarty kolektor” czyli przewodzą albo stan niski, albo stan nieustalony. Wyjścia można obciążać maksymalnie od 5 do 120 mA. Prąd wyjść reguluje się za pomocą wyprowadzenia IREF i/lub specjalnych rejestrów “DC” układu.

VPRG– Wejście trybu programowania układu – podłączasz do GND w Arduino.
Stan niski to programowanie rejestrów wypełnienia PWM (GS), stan wysoki to programowanie rejestrów korekcji prądu wyjść (DC).

SIN – Wejście szeregowe - podłączasz do pinu cyfrowego 11 w Arduino UNO

SCLK – Wejście szeregowe zegara zatwierdzającego bity danych – podłączasz do pinu cyfrowego 13 w Arduino UNO

XLAT – Wejście zatwierdzające wysłane dane – podłączasz do pinu cyfrowego 9 w Arduino UNO

BLANK – Wejście wyłączania wyjść i resetowania liczników generatora PWM – podłączasz do pinu cyfrowego 10 w Arduino UNO

GND – Wejście zasilania masa – podłączasz do GND w Arduino

VCC – Wejście zasilania +5 V – podłączasz do pinu zasilania 5V w Arduino

IREF – Wejście ustalania prądu na wyjściach OUT. Do wejścia podłączasz rezystor o oporze dostosowanym do prądu wyjścia, gdzie druga noga rezystora jest podłączona do GND.

Prąd wyjścia oblicza się ze wzoru:

<pre>
Imax&nbsp;=&nbsp;(Vref&nbsp;/&nbsp;Rref)&nbsp;*&nbsp;31,5&nbsp;=&nbsp;(1.24&nbsp;/&nbsp;Rref)&nbsp;*&nbsp;31,5
</pre>

Rref = Wartość oporu rezystora podłączonego między IREF i GND.

Przyjmując, że diody LED wymagają prądu 20 mA, to rezystor powinien mieć wartość 2 KOhm.

DCPRG – Wejście wybierania danych dokładnej regulacji prądu wyjścia – podłączasz do +5V

GSCLK – Wejście zegara, którego impulsy powodują zliczanie przez liczniki generatorów PWM układu – podłączasz do pinu cyfrowego 3 w Arduino UNO

SOUT – Szeregowe wyjście danych z układu. W konfiguracji wielu układów złączonych szeregowo to wyjście jest podłączone do SIN następnego układu.

XERR - Wyjście błędów układu. Jeśli układ się przegrzeje, lub jakaś dioda LED podłączona do wyjść generatora PWM się przepali, na wyjściu pojawią się impulsy stanu niskiego. Wyjście jest typu “otwarty dren”, co powoduje, że ma albo stan niski, albo nieustalony.

Podłączenie układu TLC5940 do Arduino

Schemat przedstawia sposób podłączenia układu do Arduino. Połączenie zabiera 5 cyfrowych pinów Arduino. Do wyjść od OUT0 do OUT15 można podłączyć bezpośrednio diody LED, katodą do OUT, anodą do 5V (pod warunkiem zastosowania odpowiedniego rezystora IREF). W przykładzie podłączyłem diodę LED do wyjścia OUT1.

Podłączenie do Arduino MEGA

Ponieważ Arduino MEGA ma wyjście SPI w nieco innym miejscu, podłączenie do niego TLC5940 wymaga innego schematu elektrycznego.

Programowanie układu TLC5940

#include <Tlc5940.h>

void setup()
{
 Tlc.init();

 Tlc.set(1, 2048);

 while (Tlc.update());
}

void loop()
{
}

Społeczność Arduino napisała również dla układu TLC5940 odpowiednią bibliotekę. Przykład zapala diodę LED podłączoną do wyjścia OUT1 na połowę jasności.

Programowanie układu rozpoczyna się od załadowania odpowiedniej biblioteki poprzez #include <Tlc5940.h>. Następnie w funkcji setup biblioteka musi zostać zainicjowana za pomocą metody Tlc.init();. Metodę Tlc.update() umieściłem w pętli while. Metoda ta odpowiada za wysłanie danych do do układu i zaktualizowanie jego rejestrów. Trzeba wywoływać ja tak długo aż zwróci wartość 0. Jeśli nie jest to krytyczne, możesz umieścić też tą metodę w funkcji loop.

Za ustawianie poszczególnych wyjść PWM układu TLC5940 odpowiada metoda Tlc.set. Jej pierwszym parametrem jest numer wyjścia od 0 do 15, a drugim wartość wypełnienia generatora PWM od 0 do 4095.

Bibioteka wykorzystuje do swojej pracy układy Timer1 i Timer2 oraz SPI kontrolera Arduino, dlatego warto uważać, czy nie koliduje to z inną biblioteką w twoim projekcie.

Metody obiektu Tlc:

diodowy

#include <Tlc5940.h>

void tlc_progress(word value, word prefix)
{
 byte out_num = value / 4096;
 word out_brg = value % 4096;

 for (byte out=0; out<16; out++)
 {
  if (out < out_num)
  {
   Tlc.set(out, prefix);
  }

  else if (out == out_num)
  {
   Tlc.set(out, out_brg);
  }

  else
  {
   Tlc.set(out, 0);
  }
 }
}

void setup()
{
 Tlc.init();
}

void loop()
{
 int value = analogRead(0);
 value = map(value, 0, 1023, 0, 65535);
 tlc_progress(value, 4095);
 Tlc.update();
}

Jako temat przykładu użycia biblioteki wykorzystałem pomysł na wskaźnik typu “linijka diodowa”. Zakłada on podłączenie do wszystkich pinów OUT układu TLC5940 diod LED. Działanie wskaźnika można opisać w ten sposób, że im program dostanie większe napięcie na pin Arduino Analog 0 tym więcej diod na kolejnych wyjściach się będzie świeciło. Przy napięciu 5V świecą się wszystkie diody. Dodatkową zaletą wykorzystania PWM jest to, że ostatnia zapalona dioda wskaźnika zapala się stopniowo wraz ze wzrostem napięcia na wejściu.

Najważniejszą funkcją programu jest tlc_progress. Steruje ona zapalaniem diod podłączonych do układu. Jej pierwszy arguement to wartość od 0 do 65535. Im większa liczba tym kolejne diody wskaźnika się płynnie zapalają. Kolejnym argumentem funkcji jest argument jasności świecenia lampek poprzedzających ostatnią zapaloną. Jeśli ustawisz mu wartość 0, to będzie paliła się na raz tylko jedna dioda – imitując wskazówkę.

Jeśli wstawisz tam wartość maksymalną, czyli 4095, to będą zapalały się kolejne diody aż do maksymalnej jasności.

W funkcji loop program odczytuje wartość z pinu Analog 0. Ponieważ funkcja analogRead odczytuje wartości z zakresu od 0 do 1023, to trzeba je przeskalować za pomocą funkcji map na wartości zakresu funkcji tlc_progress, czyli od 0 do 65535.

Wskaźnik diodowy ma zastosowanie tam, gdzie nie liczy się zbytnia dokładność, ale ważne jest szybkie zorientowanie się co do poziomu jakiegoś sygnału. Program możesz łatwo przerobić na fajny “analogowy” termometr, obrotomierz lub wskaźnik poziomu głośności w zestawie audio.

Inne przykłady z biblioteki układu

Oprócz podstawowego nagłówka Tlc5940.h, biblioteka posiada jeszcze kilka ciekawych nagłówków z dodatkowymi funkcjami pomagającymi szybko rozwiązać pewne pomysły.

Fades

Pierwszym z nich jest tlc_fades.h, ułatwiający tworzenie płynnie zapalających się i gasnących efektów świetlnych.

#include <Tlc5940.h>
#include <tlc_fades.h>

void setup()
{
 Tlc.init();

 tlc_addFade(1, 0, 4095, 5000, 10000);
}

void loop()
{
 tlc_updateFades();
}

Użycie biblioteki rozpoczynasz od dodania nagłówka #include <tlc_fades.h>. Potem należy normalnie zainicjować układ w funkcji setup. W funkcji loop powinna być funkcja tlc_updateFades(); odpowiedzialna za synchronizowanie działania całej biblioteki.

Za przygotowanie zapalania/gaśnięcia odpowiada funkcja tlc_addFade. Jej pierwszym argumentem jest numer wyjścia układu TLC5940 na którym ma się odbyć animacja. Kolejnym jest wartość początkowa jasności animacji (od 0 do 4095). Trzecim argumentem jest wartość końcowa jasności animacji o parametrach jak poprzednia.

Dwa ostatnie argumenty to czas w milisekundach liczony od chwili włączenia Arduino. Przedostatni mówi o tym w jakiej milisekundzie ma się rozpocząć animacja, a kolejny w jakiej ma się skończyć.

Funkcja w przykładzie tworzy animacje zapalenia się diody na wyjściu “OUT1” od wartości 0 do wartości 4095. Rozświetlenie ma się odbyć w czasie od 5 do 10 sekundy od chwili włączenia Arduino.

Można wykonać do 24 animacji na raz (wywołań funkcji tlc_addFade). Potem trzeba poczekać, aż któraś animacja się skończy. Pomocną przy tym funkcją jest tlc_isFading. Jej argumentem jest numer wyjścia, a zwraca 1 jeśli na danym wyjściu jest przewidziana jakaś animacja lub 0 jeśli nie jest.

Jest jeszcze funkcja tlc_removeFades. Jej argumentem jest numer wyjścia. Usuwa ona wszystkie animacje dla danego wyjścia.

#include <Tlc5940.h>
#include <tlc_fades.h>

void setup()
{
 Tlc.init();
}

void loop()
{
 if (!tlc_isFading(1))
 {
  unsigned long time = millis();
  tlc_addFade(1, 0, 4095, time+1000, time+1250);
  tlc_addFade(1, 4095, 0, time+1500, time+2000);
 }
 tlc_updateFades();
}

W tym przykładzie zrealizowałem animację mrugania diody LED na wyjściu OUT1. Warunek if sprawdza czy jest tam aktualnie animacja i jeśli nie ma to tworzy kolejną.

Animacja powstaje tak, że pobierany jest aktualny czas do zmiennej time. Sekundę po tym czasie rozpoczyna się rozświetlanie trwające 250 ms. Po 1.5 s zaczyna się gaśnięcie trwające 500 ms. Daje to ładny efekt płynnego mrugania.

Funkcja tlc_updateFades ma opcjonalny argument, którym są aktualne milisekundy. Jeśli nie odpowiada ci w animacji czas od chwili włączenia Arduino, możesz w argumencie dostarczyć swoją aktualną wartość czasu wyrażoną w milisekundach.

Shifts

Biblioteka tlc_shifts.h odpowiada za efekt przesuwania wartości wypełnienia z jednego wyjścia na kolejne.

#include <Tlc5940.h>
#include <tlc_shifts.h>

void setup()
{
 Tlc.init();
}

void loop()
{
 static byte counter = 0;
 if (counter % 4)
  tlc_shiftUp(0);

 else
  tlc_shiftUp(4095);

 counter++;
 Tlc.update();
 delay(100);
}

Przykład tworzy efekt “wąż świetlny”, który polega na złudzeniu, że światło w diodach ustawionych w linię pełza.

Funkcja “tlc_shiftUp” powoduje zapisanie do wyjścia OUT0 nowej wartości wypełnienia, podanej w argumencie, podczas gdy reszta wartości jest przesuwana do kolejnych wyjść (z OUT0 do OUT1, z OUT1 do OUT2 itp.). Ostatnia wartość, która była w rejestrze wypełnienia OUT15 jest zwracana przez tą funkcję (ułatwia to zapętlanie).

Jest też odwrotnie działająca funkcja o nazwie tlc_shiftDown, której argument zapisuje wartość wypełnienia do OUT15 i przesuwa wartości rejestrów w dół (z OUT15 do OUT14, z OUT14 do OUT13 itp.). Zwraca ona wartość rejestru OUT0 przed przesunięciem.

Dane z pamięci programu

Czasem zachodzi potrzeba przeniesienia na wyjścia PWM jakiś danych z pamięci. Kontroler AVR w Arduino ma kilka pamięci z których najbardziej pojemna jest pamięć Flash, gdzie przechowywany jest program. Pamięć RAM jest kilka razy mniej pojemna, dlatego najlepiej przechowuje się w niej aktualne zmienne, a nie tablice ze stałymi danymi. Dlatego autorzy biblioteki układu TLC5940 zadbali o możliwość współpracy z pamięcią programu.

#include <Tlc5940.h>
#include <tlc_progmem_utils.h>

byte pwm_data[24] PROGMEM = {
 GS_DUO(4095, 3839), GS_DUO(3583, 3327), GS_DUO(3071, 2815), GS_DUO(2559, 2303), 
 GS_DUO(2047, 1791), GS_DUO(1535, 1279), GS_DUO(1023, 767), GS_DUO(511, 255)
};

void setup()
{
 Tlc.init();

 tlc_setGSfromProgmem(pwm_data);

 while (Tlc.update());
}

void loop()
{
}

Biblioteka tlc_progmem_utils.h zawiera narzędzia do obsługi danych z pamięci programu.

Aby przygotować tablice wartości wypełnienia dla rejestrów PWM układu, trzeba ją zadeklarować w odpowiedni sposób. oprócz standardowego określenia typu byte, nazwy tablicy pwm_data i jej rozmiaru, trzeba jeszcze dodać odpowiednią dyrektywę informującą, że tablica ma być przechowywana w pamięci programu a nie w normalnej pamięci RAM. Ta dyrektywa to PROGMEM. Rozmiar tablicy określony jest przez ilość danych potrzebnych do zaprogramowania układu. Wynika on z tego, że układ potrzebuje szesnastu 12 bitowych wartości. W języku C nie ma typu, który by przechowywał dokładnie 12 bitowe wartości. Jest albo 16 bitowy word, albo 8 bitowy byte. Aby nie było niepotrzebnych strat danych biblioteka używa 8 bitowego byte. 24 elementy tablicy typu byte wynikają z tego, że 16×12 bitów / 8 (typ byte) = 24. Tablica jest poukładana od ostatniego rejestru GS OUT15 do pierwszego GS OUT0.

Aby było łatwiej układać dane, w bibliotece jest makro o nazwie GS_DUO, które ma dwa argumenty reprezentujące kolejne 2 wyjścia PWM (OUT15, OUT14 aż do OUT1, OUT0).

Wysłaniem danych z tablicy zajmuje się funkcja tlc_setGSfromProgmem. Jej argumentem jest nazwa tablicy z danymi do wyświetlenia.

Animacje z pamięci programu

Jeśli chciałbyś wysyłać do układu TLC5940 sekwencje danych np. w postaci animacji lub danych do wyświetlacza widmowego, możesz skorzystać z biblioteki tlc_animations.h, która działa podobnie do poprzedniej.

#include <Tlc5940.h>
#include <tlc_animations.h>

byte pwm_data[24*2] PROGMEM = {
 GS_DUO(4095, 0), GS_DUO(4095, 0), GS_DUO(4095, 0), GS_DUO(4095, 0), 
 GS_DUO(4095, 0), GS_DUO(4095, 0), GS_DUO(4095, 0), GS_DUO(4095, 0), 

 GS_DUO(0, 4095), GS_DUO(0, 4095), GS_DUO(0, 4095), GS_DUO(0, 4095), 
 GS_DUO(0, 4095), GS_DUO(0, 4095), GS_DUO(0, 4095), GS_DUO(0, 4095)
};

void setup()
{
 Tlc.init();
}

void loop()
{
 if (!tlc_onUpdateFinished)
 {
  tlc_playAnimation(pwm_data, 2, 500);
 }
}

Tym razem wielkość tablicy pwm_data musi być pomnożona o liczbę klatek animacji. W tym przykładzie stworzyłem 2 klatki animacji. Pierwsza klatka to maksymalne świecenie diod wyjść nieparzystych, a druga to maksymalne świecenie diod parzystych. Klatki rozdzieliłem pustą linia.

Za uruchomienie animacji odpowiada funkcja tlc_playAnimation. Jej pierwszy argument to tablica z danymi animacji, drugi to liczba klatek animacji, a ostatni to czas po jakim mają się wyświetlać kolejne klatki animacji. Czas jest wyrażony w cyklach licznika PWM, a jeden cykl trwa 1,024 ms. Zatem 500 oznacza, że klatki będą pojawiać się co około pół sekundy.

Ponieważ funkcja tlc_playAnimation nie zapętla animacji, dlatego po wyświetleniu ostatniej klatki animacji trzeba ją uruchamiać ponownie. Zmienna tlc_onUpdateFinished zwraca 0 jeśli animacja się skończyła i 1 jeśli wciąż trwa. Dlatego zastosowałem ją w if do zapętlania animacji.

Korekcja prądu wyjść układu TLC5940

Jeśli podłączasz do wyjść układu TLC5940 różnokolorowe diody LED, często ich światło nie jest jednakowo jasne. Można to ustawić tworząc skomplikowane wzory przeliczające wartość rejestru wypełnienia i ograniczając rozdzielczość kanałów PWM. Ten układ ma jednak dodatkowy sprzęt, który pomoże dokonać korekty jasność.

Rejestry DC (Dot Correct) odpowiadają za dokładniejszą regulację prądu na wyjściach PWM. Ich rozdzielczość jest 6 bitowa, czyli przyjmują wartości od 0 do 63. Dzielą one wartość maksymalnego prądu na wyjściu ustalanego przez rezystor na wejściu IREF.

Aby dobrać się do rejestrów DC należy dokonać drobnej zmiany w układzie elektrycznym i bibliotece programu.

Na schemacie dodałem kolejny przewód do cyfrowego pinu Arduino. Przewód prowadzi od wejścia VPRG (noga 27 układu TLC5940) do pinu cyfrowego 8 w Arduino. W Arduino MEGA należy podłączyć ten sygnał do cyfrowego pinu 50.

Potem w katalogu biblioteki układu znajdź plik tlc_config.h, który odpowiada za ustawianie parametrów biblioteki i znajdz w nim definicję #define VPRG_ENABLED 0 i zmień na #define VPRG_ENABLED 1. Uaktywni to dodatkowe elementy biblioteki odpowiedzialne za rejestry DC.

#include <Tlc5940.h>
#include <tlc_progmem_utils.h>

byte DC_data[12] PROGMEM = {
 DC_QUARTET(3, 3, 3, 3), DC_QUARTET(3, 3, 3, 3), 
 DC_QUARTET(14, 14, 14, 14), DC_QUARTET(14, 14, 14, 14)
};

void setup()
{
 Tlc.init(4095);

 tlc_setDCfromProgmem(DC_data);

 while (Tlc.update());
}

void loop()
{
}

Rejestry najłatwiej obsługiwać za pomocą biblioteki tlc_progmem_utils.h.

Ustawianie rejestrów DC wygląda podobnie do opisywanej wcześniej funkcji ustawiania rejestrów wypełnienia z pamięci programu Flash. W tym przypadku potrzebna jest tablica w pamięci programu zawierająca 12 elementów typu byte. Do łatwego ustawiania poszczególnych rejestrów potrzebne są makra DC_QUARTET, które mają po 4 argumenty, reprezentujące poszczególne wyjścia w odwrotnej kolejności. Do ustawienia wszystkich rejestrów potrzeba czterech makr.

Za zapisanie danych z tablicy do układu TLC5940 odpowiada funkcja tlc_setDCfromProgmem, której jedynym argumentem jest nazwa tablicy z danymi rejestrów DC.

W przykładzie miałem do wyjść OUT0 – OUT7 podłączone diody zielone i do wyjść OUT8 – OUT15 diody czerwone. Diody czerwone były bardzo jaskrawe i dużo jaśniejsze od zielonych, dlatego dostały wartość 3, a diody zielone, mniej jaskrawe wartość 14.

Wszystko dlatego ma tak niskie wartości, aby nie raziło, a jednocześnie świeciło na tyle jasno by widzieć dokładnie które diody świecą.

Sterowanie serwomechanizmem

Jak dowidziałeś się z poprzedniego wpisu, kąt obrotu serwomechanizmu zależy od szerokości impulsu PWM. Do układu TLC5940 możesz też podłączyć 16 serwomechanizmów.

Wyjścia układu TLC 5940 są typu “otwarty kolektor” i przekazują tylko albo stan niski, albo nieustalony. Dlatego aby wysterować wejście sterujące sewomechanizmu, trzeba podłączyć rezystor PullUp. Rezystor ten wg. dokumentacji biblioteki powinien mieć od 2k do 5k Ohm.

#include <Tlc5940.h>

#define SERVO_MIN_WIDTH 177
#define SERVO_MAX_WIDTH 571

#include <tlc_servos.h>

void setup()
{
 tlc_initServos();
}

void loop()
{
 int value = analogRead(0);
 value = map(value, 0, 1023, 0, 180);

 tlc_setServo(1, value);
 Tlc.update();
}

Do używania serwomechanizmów przez układ służy specjalna biblioteka tlc_servos.h. Ponieważ biblioteka ma ustawione dość bezpieczne czasy minimalnego i maksymalnego impulsu serwomechanizmu, dlatego przed załadowaniem biblioteki trzeba zdefiniować własne ich czasy w makrach SERVO_MIN_WIDTH i SERVO_MAX_WIDTH. Wartości te są wyrażone w liczbie czasu wypełnienia w rejestrze PWM czyli od 0 do 4095. Pierwsza wartość wypełnienia jest przy serwie ustawionym na 0 stopni, a druga na 180 stopni. Czas wypełnienia dla 1000 mikrosekund to 204. Moje serwomechanizmy (HTX900) mają zakres od 870 do 2800 mikrosekund, dlatego dałem im wartości wypełnienia od 177 do 571. Wartości te można obliczyć ze wzoru:

GSvalue = czas_impulsu_us * 204 / 1000

W funkcji setup biblioteka wymaga wywołania funkcji tlc_initServos();, której opcjonalny argument to kąt obrotu serw podłączonych do wyjść.

Serwomechanizmy ustawia się za pomocą funkcji tlc_setServo, której pierwszym argumentem jest numer wyjścia, do którego podłączone jest serwo, a drugim kąt obrotu jego osi.

Na końcu należy oczywiście zatwierdzić wysłanie danych do układu za pomocą metody Tlc.update();

Dane do serwomechanizmu można też przekazywać za pomocą metody Tlc.set, pamiętając by nie przekraczać minimalnego i maksymalnego impulsu. Zanim poda się parametr wypełnienia dla tej metody, trzeba go odjąć od liczby 4095 (Tlc.set(4095-imp_width);).

Korzystając z biblioteki serwomechanizmów, do można do wyjść podłączyć też inne elementy, pamiętając o tym, że teraz generują impulsy z częstotliwością 50 Hz.

Program w przykładzie odczytuje wartość z wejścia analogowego i po przeskalowaniu ustawia oś serwomechanizmu proporcjonalnie do napięcia na wejściu.

UWAGA:

Biblioteka wymaga drobnej poprawki, gdyż wynik zakresu impulsu moich serwomechanizmów wywołał w niej błąd. W katalogu biblioteki w pliku tlc_servos.h funkcja tlc_angleToVal powinna wyglądać tak:

/** Converts and angle (0 - SERVO_MAX_ANGLE) to the inverted tlc channel value
  (4095 - 0). */
uint16_t tlc_angleToVal(uint8_t angle)
{
  return 4095 - SERVO_MIN_WIDTH - (
      ((uint32_t) (angle) * (uint16_t)(SERVO_MAX_WIDTH - SERVO_MIN_WIDTH))
      / SERVO_MAX_ANGLE);
}

Sterowanie silnikiem

Silnikiem elektrycznym steruje się jak w poprzednim wpisie za pomocą tranzystora MOSFET. Pamiętając oczywiście o zapewnieniu rezystora PullUp na wyjściu układu TLC5940.

#include <Tlc5940.h>

void setup()
{
 Tlc.init();
}

void loop()
{
 int value = analogRead(0);
 value = map(value, 0, 1023, 0, 4095);

 Tlc.set(1, value);
 Tlc.update();
}

Przykład nie różni się od poprzednich, nie wymaga specjalnej biblioteki. Steruje prędkością silnika w zależności od napięcia na analogowym wejściu 0 w Arduino, skalując wartość do poziomu zakresu wartości rejestru wypełnienia GS.

Łączenie wielu układów TLC5940

Aby zyskać kolejne wyjścia PWM należy podłączyć kolejny układ TLC5940. Nie trzeba do tego wykorzystywać żadnych dodatkowych pinów Arduino. Kolejne układy podłączamy tak samo jak ten pierwszy, przekazując kolejnym te same sygnały z jednym wyjątkiem. Sygnał SIN (noga 26) następnego układu łączysz z sygnałem SOUT (noga 17) poprzedniego. W ten sposób zyskujesz kolejne 16 wyjść PWM. Układów możesz tak łączyć dowolną ilość pamiętając, że przesadne ilości wymagają więcej modyfikacji w bibliotece sterującej.

Aby program mógł skorzystać z dodatkowych układów należy otworzyć plik z katalogu biblioteki o nazwie tlc_config.h. Jest w nim zdefiniowane makro #define NUM_TLCS 1. Liczba za nazwą odpowiada liczbie podłączonych układów TLC5940. W moim przypadku będzie to #define NUM_TLCS 2.

#include <Tlc5940.h>

void setup()
{
 Tlc.init();

 Tlc.set(1, 2048);
 Tlc.set(17, 2048);

 while (Tlc.update());
}

void loop()
{
}

W programie sterującym układami prawie nic się nie zmienia. Różnica polega tylko na tym, że kolejne wyjścia mają kolejne numery. Zatem czerwona dioda LED podłączona do OUT1 pierwszego układu ma numer 1, a zielona dioda LED podłączona do wyjścia OUT1 drugiego układu ma numer 17. Jest to bardzo proste rozwiązanie.

Podobnie jest z innymi elementami biblioteki układu. W każdej ilość wyjść zwiększa się o wielokrotność układów. Biblioteki korzystające z pamięci Flash muszą mieć powiększone tablice do ilości wyjść układów.

Podsumowanie

TLC5940 to bardzo ciekawy układ scalony. Jego możliwości w połączeniu z Arduino są bardzo duże. Dzięki niemu możesz robić kroczące roboty, na których mięśnie składa się kilkanaście serwomechanizmów, lub zaskakujące efekty świetlne na przyszłoroczną choinkę. Zdecydowanie najciekawszym efektem jaki można zrobić przy pomocy tych układów jest wyświetlacz widmowy. Nie chciałem odbierać ci tej przygody i dlatego postaraj się zrealizować go sam :-). Tylko pamiętaj o solidnym przymocowaniu LED-ów najlepiej na płytce uniwersalnej.

Linki